Reality Hlohovec

Immobilienangebote

 • Einfamilienhaus, Gagarinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Gagarinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Gagarinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Gagarinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Gagarinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Gagarinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Gagarinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Gagarinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Gagarinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Gagarinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus, Gagarinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 230.000,- €
Einfamilienhaus, Gagarinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus 420 m2 Hlohovec / Gagarinova
 • Einfamilienhaus, Červeník, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Červeník, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Červeník, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus, Červeník, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 195.000,- €
Einfamilienhaus, Červeník, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus 133 m2 Červeník / Červeník
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 164.900,- €
Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus 110 m2 Šulekovo / Hájska
 • Baugrund, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Baugrund, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Baugrund, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Baugrund, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 47.900,- € 73,69,- €/m2
Baugrund, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Baugrund 650 m2 Sasinkovo / Sasinkovo
 • Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 150.900,- €
Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus 100 m2 Sasinkovo / Sasinkovo
 • Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 150.900,- €
Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus 90 m2 Sasinkovo / Sasinkovo
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 164.900,- €
Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus 110 m2 Šulekovo / Hájska
 • Baugrund, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Baugrund, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Baugrund, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Baugrund, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Baugrund, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Baugrund, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 47.900,- € 73,47,- €/m2
Baugrund, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Baugrund 652 m2 Sasinkovo / Sasinkovo
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 179.900,- €
Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus 102 m2 Ratkovce
 • Lager und Hallen, Hlohovec, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Lager und Hallen, Hlohovec, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Lager und Hallen, Hlohovec, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 400,- €/m2
Lager und Hallen, Hlohovec, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Lager und Hallen 500 m2 Hlohovec / Hlohovec
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 325.000,- €
Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Gebäude 340 m2 Leopoldov / Holubyho
 • Industriegrund, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Industriegrund, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Industriegrund, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 840.000,- € 20,- €/m2
Industriegrund, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Industriegrund 42000 m2 Madunice
 • Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 117.500,- €
Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus 120 m2 Horné Otrokovce / Horné Otrokovce
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 270.000,- €
Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus 184 m2 Červeník / Ružová
 • Gebäude, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gebäude, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Gebäude, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen Preis n.a.
 • Gastronomieräumlichkeiten, Pribinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gastronomieräumlichkeiten, Pribinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gastronomieräumlichkeiten, Pribinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Gastronomieräumlichkeiten, Pribinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Gastronomieräumlichkeiten, Pribinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 270.000,- €
Gastronomieräumlichkeiten, Pribinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Gastronomieräumlichkeiten 479 m2 Hlohovec / Pribinova
 • Geschäftsräumlichkeiten, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
 • Geschäftsräumlichkeiten, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
 • Geschäftsräumlichkeiten, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
 • Geschäftsräumlichkeiten, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
 • Geschäftsräumlichkeiten, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
 • Geschäftsräumlichkeiten, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
 • Geschäftsräumlichkeiten, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
 • Geschäftsräumlichkeiten, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
 • Geschäftsräumlichkeiten, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
Geschäftsräumlichkeiten, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
Mieten 6,- €/m2/Monat
Geschäftsräumlichkeiten, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
Geschäftsräumlichkeiten 177.5 m2 Hlohovec
 • Lager und Hallen, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
Lager und Hallen, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
Mieten 1.500,- €
Lager und Hallen, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
Lager und Hallen 2500 m2 Hlohovec
 • Lager und Hallen, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
Lager und Hallen, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
Mieten Preis n.a.
Lager und Hallen, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei
Lager und Hallen 500 m2 Hlohovec
 • Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 399.000,- €
Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Villa 361 m2 Hlohovec / Stará Hora
Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei Kaufen 80.000,- €
Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus 0 m2 Horné Zelenice
 • Baugrund, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Baugrund, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Baugrund, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 29.000,- € 48,33,- €/m2
Baugrund, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Baugrund 600 m2 Merašice
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 289.000,- €
Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus 180 m2 Červeník
 • Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 135.000,- €
Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus 156 m2 PATA / Lipová
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 109.000,- €
2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
2-Zimmer-Wohnung 53 m2 Hlohovec / Za poštou
 • 3-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 3-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 3-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 3-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 3-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 3-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 3-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 3-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 3-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 3-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
3-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen Preis n.a.
3-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
3-Zimmer-Wohnung 66.79 m2 Hlohovec / Za poštou 11/A
 • 3-Zimmer-Wohnung, Vinohradská, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 3-Zimmer-Wohnung, Vinohradská, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 3-Zimmer-Wohnung, Vinohradská, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 3-Zimmer-Wohnung, Vinohradská, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 3-Zimmer-Wohnung, Vinohradská, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • 3-Zimmer-Wohnung, Vinohradská, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
3-Zimmer-Wohnung, Vinohradská, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen Preis n.a.
3-Zimmer-Wohnung, Vinohradská, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
3-Zimmer-Wohnung 72 m2 Hlohovec / Vinohradská 2
 • Ferienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Ferienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Ferienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Ferienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Ferienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Ferienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Ferienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Ferienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Ferienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Ferienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Ferienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Ferienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 39.800,- €
Ferienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Ferienhaus 27.5 m2 Hlohovec
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
 • Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Kaufen 159.000,- €
Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei
Einfamilienhaus 160 m2 Dolné Trhovište / 161
Bezeichnung Preis Art Fläche Lokalität Typ
Einfamilienhaus, Gagarinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 230.000,- € Einfamilienhaus 420 m2 Hlohovec
Gagarinova
Kaufen
Einfamilienhaus, Červeník, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 195.000,- € Einfamilienhaus 133 m2 Červeník
Červeník
Kaufen
Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 164.900,- € Einfamilienhaus 110 m2 Šulekovo
Hájska
Kaufen
Baugrund, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 47.900,- €
73,69,- €/m2
Baugrund 650 m2 Sasinkovo
Sasinkovo
Kaufen
Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 150.900,- € Einfamilienhaus 100 m2 Sasinkovo
Sasinkovo
Kaufen
Einfamilienhaus, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 150.900,- € Einfamilienhaus 90 m2 Sasinkovo
Sasinkovo
Kaufen
Einfamilienhaus, Hájska, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 164.900,- € Einfamilienhaus 110 m2 Šulekovo
Hájska
Kaufen
Baugrund, Sasinkovo, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 47.900,- €
73,47,- €/m2
Baugrund 652 m2 Sasinkovo
Sasinkovo
Kaufen
Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 179.900,- € Einfamilienhaus 102 m2 Ratkovce Kaufen
Lager und Hallen, Hlohovec, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 400,- €/m2 Lager und Hallen 500 m2 Hlohovec
Hlohovec
Kaufen
Gebäude, Holubyho, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 325.000,- € Gebäude 340 m2 Leopoldov
Holubyho
Kaufen
Industriegrund, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 840.000,- €
20,- €/m2
Industriegrund 42000 m2 Madunice Kaufen
Einfamilienhaus, Horné Otrokovce, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 117.500,- € Einfamilienhaus 120 m2 Horné Otrokovce
Horné Otrokovce
Kaufen
Einfamilienhaus, Ružová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 270.000,- € Einfamilienhaus 184 m2 Červeník
Ružová
Kaufen
Geschäftsräumlichkeiten, Ľ. Zúbka, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei ab 733.500,- € Geschäftsräumlichkeiten 3910 - 10063 m² Hlohovec
Ľ. Zúbka
Kaufen
Gebäude, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei Preis n.a. Gebäude 400 m2 Hlohovec Kaufen
Gastronomieräumlichkeiten, Pribinova, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 270.000,- € Gastronomieräumlichkeiten 479 m2 Hlohovec
Pribinova
Kaufen
Geschäftsräumlichkeiten, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei 6,- €/m2/Monat Geschäftsräumlichkeiten 177.5 m2 Hlohovec Mieten
Lager und Hallen, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei 1.500,- € Lager und Hallen 2500 m2 Hlohovec Mieten
Lager und Hallen, zu vermieten, Hlohovec, Slowakei Preis n.a. Lager und Hallen 500 m2 Hlohovec Mieten
Villa, Stará Hora, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 399.000,- € Villa 361 m2 Hlohovec
Stará Hora
Kaufen
Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 80.000,- € Einfamilienhaus 0 m2 Horné Zelenice Kaufen
Baugrund, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 29.000,- €
48,33,- €/m2
Baugrund 600 m2 Merašice Kaufen
Einfamilienhaus, Kaufen, Hlohovec, Slowakei 289.000,- € Einfamilienhaus 180 m2 Červeník Kaufen
Einfamilienhaus, Lipová, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 135.000,- € Einfamilienhaus 156 m2 PATA
Lipová
Kaufen
2-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 109.000,- € 2-Zimmer-Wohnung 53 m2 Hlohovec
Za poštou
Kaufen
3-Zimmer-Wohnung, Za poštou, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei Preis n.a. 3-Zimmer-Wohnung 66.79 m2 Hlohovec
Za poštou 11/A
Kaufen
3-Zimmer-Wohnung, Vinohradská, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei Preis n.a. 3-Zimmer-Wohnung 72 m2 Hlohovec
Vinohradská 2
Kaufen
Ferienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 39.800,- € Ferienhaus 27.5 m2 Hlohovec Kaufen
Einfamilienhaus, zu verkaufen, Hlohovec, Slowakei 159.000,- € Einfamilienhaus 160 m2 Dolné Trhovište
161
Kaufen